Medzinárodné sympózium
na tému:

"Jazykové práva vo svete
súčasná situácia."


OSN, Ženeva, 24. apríla 2008
Digno kaj justeco por ĉiu el ni
Digno-araba
Dignidad y justicia para todas y todos
Digno-rusa
Dignité et justice pour nous tous
Digno-ĉina
Dignity and justice for all of us
Jazykové práva vo svete, súčasná situácia

Postoj Celosvetovej esperantskej asociácie
k jazykovým právam

Jazykové práva sú dôležité pre všetky národy, veľké i malé. Osobitnú pozornosť však treba venovať ochrane týchto práv práve u malých skupín. Celosvetová esperantská asociácia (UEA) podporuje menšinové jazyky už vyše sto rokov.

Právo detí učiť sa materinský jazyk a používať ho počas ďalšieho štúdia je nielen dôležité pre ich kultúru, ale aj kľúčové pre ich psychický vývoj. Výsledky rozsiahlych štúdií vo viacerých krajinách dokazujú, že ak vzdelávanie detí aj domácej, aj menšinových národností prebieha prvých 6-8 rokov v ich vlastných jazykoch (s kvalitným vyučovaním dominantného jazyka na úrovni cudzieho jazyka, poskytovaného bilingválnymi učiteľmi), jednak ich celkové študijné výsledky, jednak ich zvládnutie dominantného jazyka, sú lepšie, než v prípadoch, keď vyučovanie prebieha iba v dominantnom jazyku. Ak sa deti učia materinský jazyk iba rok či dva a ďalej pokračujú v dominantnom jazyku, zozačiatku sa im môže dariť pomerne dobre, ale približne od štvrtého ročníka začínajú napredovať stále pomalšie a rozdiely medzi nimi a deťmi, pre ktoré je dominantný jazyk materinským, sú stále výraznejšie.

Je taktiež dôležité, aby boli všetci ľudia schopní komunikácie na rôznych úrovniach. UEA je zástancom výučby dvoch, troch či štyroch jazykov (v závislosti od okolností):

1. materinský jazyk
2. regionálny jazyk, ak je odlišný
3. národný jazyk, ak je odlišný od prvých dvoch
4. medzinárodný jazyk, ktorý nepatrí žiadnemu národu, t.j. esperanto

Esperantistom je známe, že ak mnohonárodnostná skupina používa neutrálny, spoločný jazyk, úroveň komunikácie je vskutku jedinečná. Najvyšším cieľom esperanta je podporovať mier medzi ľuďmi prostredníctvom jednoduchšej a spravodlivejšej komunikácie. Vďaka spoločnému jazyku je možné vyhnúť sa situáciám, v ktorých sú ľudia používajúci svoj materinský jazyk v obrovskej výhode oproti ostatným.

Boli by sme radi, keby OSN vzala tieto fakty do úvahy čo sa týka jej vlastných schôdzí. Keď počujeme delegátov vyjadrovať sa v angličtine, francúzštine či španielčine, ktorá je pre nich druhým alebo tretím jazykom, diskrepancia je očividná. Keď sa ujme slova delegát hovoriaci svojím materinským jazykom, rozdiel je zarážajúci – jeho slová majú oveľa väčšiu váhu a upútavajú väčšiu pozornosť než slová človeka, ktorý hovorí jazykom cudzím.

Esperantisti dúfajú v lepší, mierový svet a veria, že efektívna komunikácia zohráva kľúčovú rolu v dosiahnutí tohto cieľa.

Referencie: Deklarácia práv osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám

الحقوق اللغوية | Беларуская | Dansk | Deutsch | English | Español | Esperanto
Français | Italiano | Magyar | Nederlands | Português | по-русски | Slovenčina
Српски | Українська | 语言权
© 2008-2015 Action Linguistic Rights, UEA
Terms of Use | Privacy Notice | Legal | Contact
traduko | informado | sitemap