به وبگاه فعالیت برای حقوق زبانی دنیا خوش آمدید. - Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, 21-a de februaro
Lingvaj Rajtoj - Derechos Lingüísticos - الحقوق اللغوية - Droits Linguistiques - ЯЗЫКОВЫЕ ПРАВА - Linguistic Rights - 语言权 - 언어권리

21-02-2019

. . .  *  ajnua | ain | アイヌイタㇰ Aynuitak  *  ajnua | ain | Aynuitak (romaĵi [latinskriba])  *  albana | sq | Shqip
angla | en | English  *  araba | ar | العربية  *  ĉeĥa | cs | Čeština  *  dana | da | Dansk  *  esperanta | eo | Esperanto
farsia | fa | فارسی - Parsi/Farsi  *  franca | fr | Français  *  greka | el | ελληνικά  *  hispana | es | Español  *  hungara | hu | Magyar
irlanda | ga | Gaeilge *  itala | it | Italiano  *  japana | ja | 日本語  *   kroata | hr | Hrvatski  *  slovaka | sk | Slovenčina
 *  sveda | sv | Svenska  *  turka | tr | Türkçe  *  . . .

Kopirajta noto:
Ideo, muntado, aspektigo, kreado: © Peter Oliver; foto pri infanoj en Amazonio: © Stefano Keller; familia foto: © 123RF.com.
Tiuj afiŝoj estas uzeblaj (vaste uzendaj) kadre de la informado pri la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo kaj pri la Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj 2019.

..... | .. | .....

..... | .. | .....

ajnua | ain | アイヌイタㇰ
Aynuitak


21 februaro 2019 - (ajnua | ain | アイヌイタㇰ Aynuitak) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto

ajnua | ain | Aynuitak
(romaĵi [latinskriba])


21 februaro 2019 - (ajnua | ain | Aynuitak (romaĵi [latinskriba])) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto

albana | sq | Shqip


JPG, afiŝo | Facebook, reto
21 shkurt 2019
Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare
angla | en | English

21st February - International Mother Language Day  - (angla | en | English) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto
21st February 2019
International Mother Language Day (tradukenda)
araba | ar | العربية

...
JPG, afiŝo | Facebook, reto
ĉeĥa | cs | Čeština

...
JPG, afiŝo | Facebook, reto
..... | .. | .....

dana | da | Dansk

21. februar 2019 - Den Internationale Modersmålsdag i det Internationale År for Indfødte Sprog - (dana | da | Dansk) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto
→ Dana klariga teksto
.. ricevita.. publikigota
esperanta | eo | Esperanto

Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, 21-a de februaro 2019 - (esperanta | eo | Esperanto) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto
21a de februaro 2019
Internacia Tago de la Gepatra Lingvo
..... | .. | .....

farsia | fa | فارسی - Parsi/Farsi

21a de februaro 2019 - Internacia Tago de la gepatra Lingvo - (farsia | fa | فارسی - Parsi/Farsi) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto
21 فوریه 2019
روز جهانی زبان مادری
در
سال جهانی زبانهای بومی
franca | fr | Français

21 février 2019 - Journée internationale de la langue maternelle - (franca | fr | Français) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto
(21 février 2019
Journée internationale de la langue maternelle - tradukenda)
greka | el | ελληνικά

Διεθνής ΗΜΕΡΑ της ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 21η Φεβρουαρίου 2019
JPG, afiŝo | Facebook, reto
hispana | es | Español

21 de febrero de 2019 - Día Internacional de la Lengua Materna en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas - (hispana | es | Español) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto
21 de febrero de 2019 - Día Internacional de la Lengua Materna en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas
hungara | hu | Magyar


JPG, afiŝo | Facebook, reto
2019. február 21. Az Anyanyelv Nemzetközi Napja, az Őshonos Nyelvek Nemzetközi Évében
irlanda | ga | Gaeilge

21a de februaro 2019 - Internacia Tago de la gepatra Lingvo - (irlanda | ga | Gaeilge) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto
21 Feabhra 2019 - Lá Idirnáisiúnta na Teanga Dúchais i mBliain Idirnáisiúnta na dTeangacha Dúchais.
itala | it | Italiano

21a de februaro 2019 - Internacia Tago de la gepatra Lingvo - (itala | it | Italiano) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto
21 febbraio 2019 - Giornata Internazionale della Lingua Madre nell' Anno Internazionale delle Lingue Indigene
japana | jp | 日本語

21a de februaro 2019 - Internacia Tago de la gepatra Lingvo - (japana | jp | 日本語) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto
(21a de februaro 2019
japana klariga teksto - atendata)
kroata | hr | Hrvatski

21a de februaro - Internacia Tago de la gepatra Lingvo - (kroata | HR | Hrvatski) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto
→ (21a de februaro 2019
kroata klariga teksto: tradukenda)
..... | .. | .....

slovaka | sk | Slovenčina

21. február 2019 - Medzinárodný deň materinského jazyka - (slovaka | sk | Slovenčina) - klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto

(21. február 2019 - Medzinárodný deň materinského jazyka - (slovaka | sk | Slovenčina) - tradukenda)
sveda | sv | Svenska

21a de februaro 2019 - Internacia Tago de la gepatra Lingvo - (sveda | sv | Svenska) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto
(21 februaro 2019
Internacia Tago de la Gepatra Lingvo
sveda klariga teksto - pretigata)
... | .. | ...

21a de februaro 2019 - Internacia Tago de la gepatra Lingvo - (... | .. | ...) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto
..... | .. | .....

..... | .. | .....

turka | tr | Türkçe

Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, 21-a de februaro 2018 - (turka | tr | Türkçe) klaku por vidi la grandan (preseblan) afiŝversion (en nova fenestro)
JPG, afiŝo | Facebook, reto
21 Şubat 2019 - Uluslararası Yerel Diller Yılında Uluslararası Ana Dili Günü

  afiŝoj ↑ ↑ ↑  21 فوریه 2019
روز جهانی زبان مادری
در
سال جهانی زبانهای بومی

روز بیست و یکم فوریه 1952، دردانشگاه (ঢাকা - Dhaka - Dacca) چندین دانشجوی تظاهرات کننده، به ضرب گلوله پلیس، کشته شدند. خواست تظاهر کنندگان این بود که زبان مادری انها ( زبان بنگالی) که قصد داشتند آن را به نفع زبان" بزرگتر"، که بوسیله قدرتمندان، مورد استفاده قرار میگرفت حذف کنند، به رسمت شناخته شود. ( بنگلور شرقی)، پایتخت بنگلادش کنونی،

این مساله ای است که به شکهای مختلف و به طور مرتب نه تنها در اسیا بلکه در سایر قاره ها، مثلا در بسیاری کشورهای اروپایی و خارج اروپا و درتمام طول تاریخ درمورد زبانهای بومی به شکلهای گوناگون، تکرار می شود.در عمل معمولا با اعمال زور و اجبار و به نوعی تحمیل استفاده از زبان، که بیشتر اوقات زبان انگلیسی است، به وسیله نوعی سیستم اقتصادی، سیاسی، جنگی، دولتی اتفاق می افتد تا موقعیت خود در جهان را به زیان زبانهای مادری محلی تقویت کنند."من قوی هستم، ساکت شو، یا اگرمی خواهی حرفی بزنی، به زبان من حرف بزن".

به این ترتیب، کم کم محو شدن و مرگ زبانها اتفاق میفتد، و تمام مردم غنای شعور بزرگ خود را از دست می دهند – همانگونه که بسیاری زبانشناسان هشدار می دهند، و در 2019 جداگانه UN Unesco و ، هشدار می دهندو بویژه هشدار می دهند. در پیام سازمان جهانی اسپرانتو در 2018، دبیزکل یونسکو، Audrey Azoulay گفت :" ما باید از زبانها دفاع کنیم، بویژه زبانهای نادر، زبانهای بومی، زبانهایی که با سرعت یک زبان در دو هفته، در حال نابود شدن هستند –چیزی که برای میراث انسانی، غیر قابل جبران است. ما همچنین به وسیله سیاست های عمومی مناسب، از چند زبانی در آموزش، و همچنین در فضای مجازی اینترنت، دفاع می کنیم، تا تنوع زبانی و فرهنگی تمام گروههای انسانی، به زندگی خود ادامه دهند؛ و در نتیجه، همه بتوانند در مورد تاریخ و شخصیت خود که عصاره منابع سمبلیک قوم اصلی خودشان است، بیاموزند." [1]

بجز ظلم اجتماعی و مشکلات روانی به دلیل از دست دادن امکان استفاده از زبان مادری خود، و به دلیل تجربه و تسلط کم به استفاده از زبان تحمیلی، لازم است در مورد اثرات دیگر نیز هوشیار بود: تنوع بیولوژیکی و زبانی، از یکدیگر جدایی ناپذیرند. آنها درهم تندیده اند و بهم وابستگی دارند. با از دست دادن تنوع زبانی، شناخت سنتی که برای پایداری بیولوژیکی و برای زندگی، مهم است، از بین میرود.( بیانیه نهایی، شصت و چهارمین کنفرانس UN-NRO، بن، 2011 [2], [3] Terralingua

یونسکو در هفدهم نوامبر 1999، بیست و یکم فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرد.همچنین در سال 2007، مجمع عمومی سازمان ملل متحد [4] دولتهای عضو را به " جلو انداختن امر حفظ و حمایت همه زبانهای مورد استفاده به وسیله مردم جهان" فرا خواند و همزمان، سال 2008 را سال جهانی زبان، نام گذاری کرد . [5]

در 2014 یونسکو در سایت خودش، ترجمه اسپرانتو پیام دبیر کل ، ایرینا بوکووا، را قرار داده بود. [6]

مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2016 بر اساس پیشنهاد تالار ثابت گفتگو در باره زبان های بومی (UNPFII/Foro Permanente/Постоянный форум/Instance Permanente) ، قطعنامه اعلام سال 2019 را به عنوان سال هانی زبانهای بومی پذیرفت. آن زمان، تالار گفتگو اطلاع داد که چهل درصد زبانهایی که در دنیا مورد استفاده قرار میگیرند، در تهدید نابودی قرار دارند. این واقعیت که بیشتر زبانهای مورد تهدید، زبانهای بومی هستند، فرهنگ و سیستم شناختی که بومیان مورد استفاده قرار میدهند را در معرض خطر قرار میدهد. [7]

اسپرانتو (Esperanto) چگونه به همه این مسایل مربوط میشود؟ ارزشهای اصلی این روز، یعنی تنوع زبانی و حق هر انسانی برای صحبت کردن به زبان مادری خودش، همان ارزش هایی هستند که جنبش جهانی اسپرانتو ازآن دفاع میکند. ما، اسپرانتودانان با احترام به رعایت حق زبان هر کس و در جهت برقراری عدالت زبانی در ارتباطات ، نمی خواهیم هیچ زبانی را محو کنیم، ما میخواهیم همه زبانها با احترام به حقوق زبانی همه ، عدالت زبانی، در ارتباطات حاکم شود. با همین هدف، از سالها پیش، سازمان جهانی اسپرانتو (Universala Esperanto-Asocio UEA) رسما این روز را جشن میگیرد، تا تاکید کند زبان جهانی اسپرانتو، آنگونه که زبانهای قدرت های اقتصادی و میلیتاریستس عمل می کنند، حذف کننده دیگر زبانها نیست. در حقیقت، اسپرانتو Vigdís FINNBOGADÓTTIR (رییس جمهوری ایسلند در فاصله 1980-1996) گفته است: "اکنون زمان آن است که ملتهای مختلف دریابند که زبان بیطرف ممکن است بتواند خاکریز واقعی دیگر فرهنگها در برابر تاثیر انحصار گرایانه تنها یک یا دو زبان باشد، همانگونه که امروز بیشتر و بیشتر، آشکار میشود. من از صمیم قلب امیدوارم که اسپرانتو بسرعت برای کمک به همه ملیتهای جهان، گسترش پیدا کند." [8] ابزار حفاظت در برابر از بین رفتن زبانهاست، همانطور که خانم

احتمالا هنوز کسی ممکنه سوال کنه: "چرا دقیقا اسپرانتو؟". علت ساده است.پشتیبان اسپرانتو، نه دولت ،منافع اقتصادی و فشارهای امپریالیستی است، نه مردمی که منافعشان، از بین رفتن مردم دیگر، زبان آنها یا بدست آوردن بازارهای آنها باشد. پشتیبان اسپرانتو، فقط انسانهای خیرخواه ملتهای مختلف هستند که هدفشان عدالت و برابری همه فرهنگها و زبانها در صلح بین همه انسانهاست.

"برای همکاری بین المللی، برای مردم بومی، برای بسیاری کشورهای چند زبانه، اسپرانتو، راه حل خوبی خواهد بود." دکتر Tove Skutnabb-Kangas [9]

"تقویت حقوق سخنوران هر زبان، هدفی است که اسپرانتو، به گونه اساسی بدان می پردازد."
پروفسور Robert Phillipson [10]

Esperanto - ، ایزاری برای سرعت بخشیدن به دستیابی به برابری ارتباطات و ارتباط عادلانه بین اقوام، فرهنگها و مردم است.

"... امیدوارم اسپرانتو به ایفای نقش دوگانه خود؛ حمایت از تنوع و خلق یگانگی ادامه دهد."
Rita Izsák-Ndiaye, Speciala Raportisto de UN [11]
UN ریتا اسحاق-نادی‌آیه ، گزارشگر ویژه سازمان ملل

استفاده از زبان واسط اسپرانتو در ارتباطات بین المللی، برابری حقوق زبانی را محقق میسازد و به همه کمک میکند زبان خود را زنده نگه دارند. این، پیامی روشن است که گویشوران اسپرانتو تمام دنیا می خواهند به مناسبت 21 ام فوریه به تمام دنیا برسانند.

- بوسیله www.lernu.net زبان جهانی اسپرانتو را بیاموزید! [12]
El esperanto en la farsian lingvon tradukis: Nazi Solat, Irano
ترجمه از اسپرانتو به فارسی: نازی صولت از ایران


بخش اطلاع رسانی سازمان جهانی اسپرانتو، UEA[13]
رناتو کرستی، استفان کلر، پتر اولیور، امیلی سید، واسیل وادیفلی، همراه اعضای تیم.
آفیشها: © پتر اولیور/ UEA و مترجمین کشورهای مختلف.

www.linguistic-rights.org/21-02-2019   *   Internacia Jaro de Indigenaj Lingvoj 2019 (en, fr, es)(antaŭa versio)
بخش اطلاعات انجمن جهانی اسپرانتو، UEA (13)
Vasil Kadifeli, Emilio Cid, Stefano Keller, Renato Corsetti و اعضای تیم
آگهی ها: © Peter Oliver و مترجمین کشورهای مختلف[1] http://www.linguistic-rights.org/unesco/#UNESCO_103aUK
[2] www.linguistic-rights.org/dokumento/Final_declaration_64th_UN_DPI_NGO_Conference_Bonn_2011_amendments_Universala_Esperanto_Asocio_UEA.pdf (arĥiva kopio de la UN-dokumento: PDF)
[3] www.terralingua.org/our-work/linguistic-diversity
[4] www.un.org/en/events/motherlanguageday
[5] 2008 - International Year of Languages | http://www.un.org/en/events/iyl/
[6] www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-mother-language-day-2014 (arĥiva kopio de la Unesko-retpaĝo: PDF)
[7] https://en.iyil2019.org/about/
[8] http://www.linguistic-rights.org/uea/Justa_Komunikado_Lingva_Justeco_Vigdis_FINNBOGADOTTIR_prezidento_de_la_Respubliko_Islando_1980_1996.pdf
[9] http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Dr-Tove-Skutnabb-Kangas-125-years-of-Esperanto.html
[10] www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Dr-Robert-Phillipson-Professor-emeritus-125-years-of-Esperanto.html
[11] www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Rita-Izsak-UN-independent-expert-on-minority-issues.html
[12] www.lernu.net
[13] Universala Esperanto-Asocio (UEA) - www.uea.org


  ↑ ↑ ↑  
العربية | Беларуская | Dansk | Deutsch | English | Español | Esperanto | فارسی | Français | Gaeilge
Bahasa Indonesia | Íslenska | 한국어 | Italiano | Magyar | Nederlands | Português | по-русски
Slovenčina | Српски | తెలుగు | Türkçe | Українська | 语言权
© 2008-2019 Agado por Lingvaj Rajtoj, UEA
Reguloj pri utiligo | Privateco | Leĝe | Kontakto
traduko | informado | retejmapo 
 به وبگاه فعالیت برای حقوق زبانی دنیا خوش آمدید.

اطلاع رسانی، بحث، مصاحبه در موردحقوق بشر از دیدگاه زبان :
www.linguistic-rights.org/fa
www www.linguistic-rights.org


Digno kaj justeco por ĉiu el ni

Dignidad y justicia para todas y todos

Dignité et justice pour nous tous

Dignity and justice for all of us

Lingvaj Rajtoj
Derechos Lingüísticos
الحقوق اللغوية
Droits Linguistiques
ЯЗЫКОВЫЕ ПРАВА
Linguistic Rights
语言权
언어권리
Sprachliche Rechte
Nyelvi jogok
حقوق زبانی
สิทธิทางภาษา
Diritti linguistici
Sproglige rettigheder
Jazyková práva
Taalrechten - taalrechtvaardigheid
Llengua internacional i drets lingüístics
Dil Hakları
. . .